Realizator: Profesja CAZ sp. z o.o.

Termin realizacji: od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r.

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

 

Projekt skierowany do osób, które zostały zwolnione z pracy, obejmuje kompleksowe, zindywidualizowane działania prowadzące do podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • na dzień przystąpienia do projektu są osobami powyżej 30 roku życia,
 • w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zarejestrowane jako bezrobotne,
 • mieszkają (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego

 

Osoby, które chcą ubiegać się o wsparcie na założenie działalności gospodarczej muszą ponadto należeć do jednej z następujących grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami

 • osoby powyżej 50 roku życia

 • kobiety

 • pracownicy o niskich kwalifikacjach

 • osoby odchodzące z rolnictwa.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności Panie, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby pochodzące z terenów wiejskich, osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie.

Planujemy objęcie wsparciem łącznie 140 osób, w tym 84 kobiet i 56 mężczyzn.

Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie w formie indywidualnego doradztwa zawodowego.

120 osób weźmie udział w kursach zawodowych oraz indywidualnym pośrednictwie pracy.

80 osób ukończy staż zawodowy i otrzyma stypendium stażowe przez okres udziału w stażu(6 miesięcy)

20 osób uzyska wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczym oraz w postaci finansowej (10 osób).

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne doradztwo zawodowe, jobcoaching

 • bezpłatne kursy zawodowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 • płatny 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł miesięcznie)

 • a dla osób zakwalifikowanych do ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej: pomoc specjalisty w opracowaniu koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa, jednorazową bezzwrotną dotację w wysokości 22 000 zł, wsparcie pomostowe przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem rekrutacji uczestników oraz zapraszamy do złożenia wstępnego formularza rekrutacyjnego w biurze projektu:

ul. Sieradzka 4c,

60-163 Poznań

tel.: 537 597 666

e-mail: projekty@grupaprofesja.com

Aktualności:

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

Ocena Biznes Planów:

LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Rekrutacja

Informujemy, iż od momentu rozpoczęcia rekrutacji do końca 2017r. do projektu „Dobra zmiana” zostało przyjętych 10 osób. Zostało 130 wolnych miejsc.

Termin składania Biznes Planów

Informujemy, iż do dnia 15.01.2018r. do godz. 15:00 osoby, które ubiegają się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej muszą złożyć w 2 egzemplarzach Wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami.

Planowany termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) to 19.01.2018r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników

 Wstępny formularz rekrutacyjny

Formularz uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie

Dokumenty dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Wniosek o przyznanie środków finansowych

Zał. 1 Wzór Biznes plan

Zał. 2 Wniosek o pomostowe wsparcie finansowe

Zał. 3 Wzór zaświadczenia

Zał. 3 Oświadczenie o posiadaniu wiedzy

Zał. 4 Wzór formularza pomocy de minimis

Zał. 5 Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis

Karta oceny biznes planu

Karta oceny wsparcie pomostowe

Wzór umowy o dzielenie wsparcia finansowego

Zał. 1 Oświadczenie małżonka

Zał. 2 Oświadczenie o VAT

Zał. 3 Umowa poręczenia wraz z załącznikami

Dokumenty do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego:

Oświadczenie o wykorzystaniu wsparcia pomostowego

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach otrzymanego wsparcia

 

Projekt pn.: „Dobra zmiana” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy. Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Wartość projektu: 1 990 661,76 zł, wkład UE: 1 692 062,49 zł.