Realizator: Profesja CAZ sp. z o.o.

Termin realizacji: od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r.

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

 

Projekt skierowany do osób, które zostały zwolnione z pracy, obejmuje kompleksowe, zindywidualizowane działania prowadzące do podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • na dzień przystąpienia do projektu są osobami powyżej 30 roku życia,
 • w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zarejestrowane jako bezrobotne,
 • mieszkają (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego

 

Osoby, które chcą ubiegać się o wsparcie na założenie działalności gospodarczej muszą ponadto należeć do jednej z następujących grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami

 • osoby powyżej 50 roku życia

 • kobiety

 • pracownicy o niskich kwalifikacjach

 • osoby odchodzące z rolnictwa.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności Panie, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby pochodzące z terenów wiejskich, osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie.

Planujemy objęcie wsparciem łącznie 140 osób, w tym 84 kobiet i 56 mężczyzn.

Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie w formie indywidualnego doradztwa zawodowego.

120 osób weźmie udział w kursach zawodowych oraz indywidualnym pośrednictwie pracy.

80 osób ukończy staż zawodowy i otrzyma stypendium stażowe przez okres udziału w stażu(6 miesięcy)

20 osób uzyska wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczym oraz w postaci finansowej (10 osób).

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne doradztwo zawodowe, jobcoaching

 • bezpłatne kursy zawodowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 • płatny 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł miesięcznie)

 • a dla osób zakwalifikowanych do ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej: pomoc specjalisty w opracowaniu koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa, jednorazową bezzwrotną dotację w wysokości 22 000 zł, wsparcie pomostowe przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem rekrutacji uczestników oraz zapraszamy do złożenia wstępnego formularza rekrutacyjnego w biurze projektu:

ul. Sieradzka 4c,

60-163 Poznań

tel.: 537 597 666

e-mail: projekty@grupaprofesja.com

Aktualności:

Aktualizacja 17.07.2018 r.

Wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 17.07.2018 r.

LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe

Aktualizacja 09.05.2018r.

Wyniki Komisji Oceny Wniosków Odwoławczych z dnia 09.05.2018 r.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

O dalszych czynnościach związanych z podpisywaniem umów, zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

 

Aktualizacja 30.04.2018 r.

Wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 30.04.2018 r.

LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

 

Aktualizacja 24.04.2018 r.

Informujemy, iż dnia 30 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie finansowe pomostowe. Po posiedzeniu KOW na stronie internetowej zamieszczona zostanie pierwsza lista rankingowa wniosków, które zakwalifikują  się do udzielenia wsparcia.

 

Aktualizacja 18.04.2018 r.

Termin składania Biznes Planów – 25.04.2018

Informujemy, iż do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 należy złożyć w biurze przy ul. Sieradzkiej 24 w Poznaniu Wnioski o  przyznanie środków finansowych. Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w 2 egzemplarzach. Dokumenty powinny być spięte i złożone w dwóch oddzielnych skoroszytach, według poniższej kolejności.

 • Wniosek o przyznanie środków finansowych
 • Zał. 1 Wzór Biznes plan
 • Zał. 2 Wniosek o pomostowe wsparcie finansowe
 • Zał. 3 Wzór zaświadczenia
 • Zał. 4 Wzór formularza pomocy de minimis
 • Zał. 5 Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis.

 

Aktualizacja 06.04.2018r.

Wyniki Komisji Oceny Wniosków Odwoławczych z dnia 06.04.2018 r.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na
rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie
pomostowe

O dalszych czynnościach związanych z podpisywaniem umów, zostaną
Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

Aktualizacja 26.03.2018

Wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 26.03.2018 r.

LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

 

Aktualizacja 19.03.2018

Informujemy, iż dnia 26 marca odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie finansowe pomostowe. Po posiedzeniu KOW na stronie internetowej zamieszczona zostanie pierwsza lista rankingowa wniosków, które zakwalifikują  się do udzielenia wsparcia.

 

Aktualizacja 13.03.2018

Ważne informacje dla osób, które będą płatnikami podatku VAT

Zgodnie z otrzymanym pismem oraz rekomendacją Urzędu Marszałkowskiego, informujemy iż kwota dotacji wypłacana w ramach projektu „Dobra zmiana”, jest kwotą netto. Podatek Vat w przypadku osób, które są płatnikami Vat, nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może być sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji.

 

Aktualizacja 26.02.2018

Termin składania Biznes Planów – 15.03.2018

Informujemy, iż do dnia 15 marca 2018r do godz. 16:00 należy złożyć w biurze przy ul. Sieradzkiej 24 w Poznaniu Wnioski o  przyznanie środków finansowych.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w 2 egzemplarzach. Dokumenty powinny być spięte i złożone w dwóch oddzielnych skoroszytach, według poniższej kolejności.

Wniosek o przyznanie środków finansowych

Zał. 1 Wzór Biznes plan
Zał. 2 Wniosek o pomostowe wsparcie finansowe
Zał. 3 Wzór zaświadczenia
Zał. 4 Wzór formularza pomocy de minimis
Zał. 5 Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis.

 

Wszystkie wzory dokumentów można pobrać ze strony.

Aktualizacja 29.01.2018

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIE POMOSTOWEGO

Aktualizacja 24.10.2017

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu doradztwa zawodowego. Szczegóły oraz formularz ofertowy znajdują się w załączniku „Rozeznanie rynku”.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

Ocena Biznes Planów:

LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Rekrutacja

Informujemy, iż od momentu rozpoczęcia rekrutacji do końca 2017r. do projektu „Dobra zmiana” zostało przyjętych 10 osób. Zostało 130 wolnych miejsc.

Termin składania Biznes Planów

Informujemy, iż do dnia 15.01.2018r. do godz. 15:00 osoby, które ubiegają się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej muszą złożyć w 2 egzemplarzach Wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami.

Planowany termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) to 19.01.2018r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników

 Wstępny formularz rekrutacyjny

Formularz uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie

Dokumenty dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Wniosek o przyznanie środków finansowych

Zał. 1 Wzór Biznes plan

Zał. 2 Wniosek o pomostowe wsparcie finansowe

Zał. 3 Wzór zaświadczenia

Zał. 3 Oświadczenie o posiadaniu wiedzy

Zał. 4 Wzór formularza pomocy de minimis

Zał. 5 Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis

Karta oceny biznes planu

Karta oceny wsparcie pomostowe

Wzór umowy o dzielenie wsparcia finansowego

Zał. 1 Oświadczenie małżonka

Zał. 2 Oświadczenie o VAT

Zał. 3 Umowa poręczenia wraz z załącznikami

Warunki dla poręczyciela

Dokumenty do rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego:

Oświadczenie o wykorzystaniu wsparcia pomostowego

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach otrzymanego wsparcia

 

Wzory dokumentów do oznakowania zakupów inwestycyjnych oraz miejsca prowadzenia działalności:

Oznaczenie siedziby firmy

Naklejki do oznaczenia zakupów. docx

Naklejki do oznakowania zakupów. pdf

Projekt pn.: „Dobra zmiana” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy. Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Wartość projektu: 1 990 661,76 zł, wkład UE: 1 692 062,49 zł.