Śląskie Centrum Perspektyw

Realizator: Profesja CAZ sp. z o.o.

Termin realizacji 1.04.2018 – 31.10.2019

Obszar realizacji:wybrane gminy w województwie Śląskim

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • Wiek: powyżej 30 roku życia,
  • Status na rynku pracy: bierni zawodowo, bezrobotni
  • Miejsce zamieszkania: na ternie jednej z gmin: Bobrowniki, Siewierz, Psar, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Woźniki

W ramach projektu oferujemy:

  • DARMOWE doradztwo zawodowe
  • Płatny staż
  • Kursy zawodowe + stypendium
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Catering
  • Dofinansowanie do zatrudnienia

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem rekrutacji uczestników oraz zapraszamy do złożenia wstępnego formularza rekrutacyjnego w biurze projektu:

 

 

 

– osobiście: Chorzów, ul. Katowicka 115/119
– mailowo: perspektywy@grupaprofesja.com
Telefony kontaktowe: 577 888 627 lub 882 503 506

 

 

 

Aktualizacja z dnia 10.08.2018

W związku z realizacją projektu RPSL.07.01.03-24-0557/17 pt. „Śląskie Centrum Perspektyw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

 

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku w ramach projektu Śląskie Centrum Perspektyw wraz z załącznikami

 

 

Aktualizacja z dnia 10.08.2018

 

W związku z realizacją projektu RPSL.07.01.03-24-0557/17 pt. „Śląskie Centrum Perspektyw”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologa dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania.

 

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku w ramach projektu Śląskie Centrum Perspektyw wraz z załącznikami.

 

Materiały do pobrania:

 

Formularz zgłoszenia do projektu Śląskie Centrum Perspektyw
Regulamin warunków uczestnictwa w projekcie Śląskie Centrum Perspektyw
Regulamin rekrutacji do projektu Śląskie Centrum Perspektyw