Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej + Profesja CAZ Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.01.2017 – 19.05.2018

Obszar realizacji: województwo dolnośląkie (powiaty: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski)

Oferujemy: kursy komputerowe
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zakończonych Certyfikatem DIGCOMP na poziomie A lub B.

Cel projektu: „Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, min. 56 Kobiet i 28 Mężczyzn powyżej 30 roku życia, o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w okresie do 19.05.2018 r.”

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:

 • ukończyła 30 lat,

 • posiada niskie kwalifikacje tj. wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne i/lub jest w wieku powyżej 50 roku życia,

 • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu KC w jednym z powiatów Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski,

 • przystępuje do projektu z własnej inicjatywy będąc zainteresowanym nabyciem lub podwyższeniem kompetencji w zakresie TIK.

Punkty premiujące otrzymają:

 • osoby powyżej 50 roku życia,

 • osoby posiadające niskie kwalifikacje,

 • kobiety,

 • osoby niepełnosprawne,

 • osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo/niezarejestrowane w PUP,

 • mieszkańcy obszarów wiejskich lub miast do 10 tys.

 • osoby w trudnej sytuacji życiowej, tj. z gospodarstwa domowego, w którym jest 1 osoba dorosła i dzieci na utrzymaniu lub osoby z gospodarstwa domowego bez osób pracujących.

Kursy komputerowe będą realizowane na poziomach:

 • A (podstawowym) – 8 grup szkoleniowych w wymiarze 84 h/grupę – program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:

Obszar 1. Informacja ‐12h
Obszar 2. Komunikacja ‐18h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐12h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐12h

 • B (średniozaawansowanym) – 4 grupy szkoleniowe w wymiarze 102 h/grupę – szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie B:

Obszar 1. Informacja ‐15h
Obszar 2. Komunikacja ‐21h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐36h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐15h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐15h

Weryfikacja efektów uczenia – Egzaminy kwalifikacyjne
Wszyscy Uczestnicy Projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji.
Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP, w wyniku której minimum 70% Uczestników

Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A – Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.
Certyfikat poziom B – Uczestnik Projektu posiada kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych, w każdym module i dla każdej kompetencji.

Zajęcia odbywać się będą:

 • w dni powszednie lub weekendy,

 • w trybie przed lub popołudniowym,                    

 • w cyklach po 6 godzin lekcyjnych (przerwa 15 min. po 2 h),

 • co do zasady 2 razy w tygodniu.

Realizator Projektu dostosuje harmonogram szkolenia oraz program wsparcia do potrzeb i możliwości danej grupy szkoleniowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny: 574 067 444 lub e-mailowy: 
projekty@brcon.pl.