Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej + Profesja CAZ Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.08.2017 – 31.10.2018

Obszar realizacji: województwo opolskie (powiaty: nyski, brzeski, namysłowski, prudnicki, karpkowicki, kluczborski, oleski, strzelecki)

Oferujemy: kursy komputerowe
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zakończonych certyfikatem ECCC.

Celem projektu „Podniesienie/nabycie kluczowych kompetencji w obszarze TIK zgodnych z ramą DIGICOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na  rynku pracy u 200 mieszkańców województwa opolskiego”

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:

 • ukończyła 25 lat;

 • jest osobą zatrudnioną, bierną zawodowo lub bezrobotną

 • zamieszkuje jeden z powiatów województwa opolskiego: nyski, brzeski, namysłowski, prudnicki

Punkty premiujące otrzymają:

 • Osoby powyżej 50 roku życia

 • Osoby posiadające niskie kwalifikacje

 • Kobiety

 • Osoby niepełnosprawne

 • Osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne/nieaktywne zawodowo

 • Mieszkańcy obszarów wiejskich

 • Osoby z gospodarstwa domowego, w którym jest 1 osoba dorosła i dzieci na utrzymaniu lub osoby z gospodarstwa domowego bez osób pracujących.

W ramach Projektu przeprowadzonych zostanie 20 edycji certyfikowanych kursów komputerowych ECCC dla 200 osób łącznie (średnio około 10 osób w ramach każdej z edycji).

Kursy komputerowe będą realizowane na poziomach:

 • A – podstawowym, 10 grup szkoleniowych w wymiarze 60 h/grupę  (3 moduły po średnio 20 h każdy)

 • A – podstawowym, 10 grupy szkoleniowe w wymiarze 100 h/grupę  (5 modułów po  średnio 20 h każdy)

Tematyka kursu będzie realizowana zgodnie ze standardem ECCC i ramą kompetencji informacyjno-komunikacyjnych – Digital Competence Framework w następującym zakresie:

 • MODUŁ /OBSZAR 1 – INFORMACJA

 • MODUŁ /OBSZAR 2 – KOMUNIKACJA

 • MODUŁ /OBSZAR 3 – TWORZENIE TREŚCI

 • MODUŁ /OBSZAR 4 – BEZPIECZEŃSTWO

 • MODUŁ /OBSZAR 5 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Po zakończeniu każdego z modułów lub na zakończenie wszystkich, zostanie przeprowadzony egzamin ECCC, weryfikujący wiedzę Uczestniczek/ków uzyskaną podczas szkolenia.

Zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w dni robocze i/lub weekendy (w zależności od analizy potrzeb szkoleniowych grupy).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny 61 662 11 60 lub e-mailowy projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl
 


Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać pocztą lub złożyć osobiście
w biurze:

FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań

lub elektronicznie na adres projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9: Wysoka jakość edukacji, Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.