Realizatorzy: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o. o. i Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.06.2017 – 30.09.2018

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Oferujemy: kursy, szkolenia, warsztaty, staże zawodowe (stypendium około 1400 zł)
Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę i dodatkowe umiejętności!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej”Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa Wielkopolskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych.

Projekt obejmuje udział 100 osób niepracujących (70K, 30M) (bezrobotnych 40 os. i biernych zawodowo 60 os.)

Celem projektu  jest aktywizacja społeczna – warsztaty zajęciowe i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia osób z terenu województwa wielkopolskiego dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

W ramach projektu oferujemy:
·         zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych,praca socjalna z Uczestnikiem Projektu
·         pośrednictwo pracy (spotkanie z doradcą zawodowym)
·         darmowy kurs zawodowy ( dla 60 uczestników)
·         grupowe warsztaty integracyjne, warsztaty plastyczne
·         płatne 4 miesięczne staże zawodowe ze stypendium 1399,20 zł ( dla 60 uczestników)

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie

  • Wiek Uczestników 18-64 lata

  • Status na rynku pracy: osoby niepracujące – bezrobotne bądź bierne zawodowo korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy, osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ, osoby niepełnosprawne

  • Status materialny: osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.

  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 70 kobiet i 30 mężczyzn

Harmonogram realizacji Projektu:

1. Rekrutacja uczestników projektu (100 osób)
2. Centrum wsparcia psychospołecznego (100 osób) – zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych,praca socjalna z Uczestnikiem Projektu
3. Rozwój kompetencji zawodowych (60 osób) – kursy zawodowe – podniesienie kompetencji zawodowych, realizacja min. 1 kursu zawodowego
4. Centrum włączenia społecznego (aktywizacja społeczna) (40 osób) – grupowe warsztaty integracyjne, warsztaty plastyczne (decoupage, lepienie w glinie, malowanie ceramiki, wyplatanie z wikliny)
5. Centrum włączenia zawodowego – Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe (60 osób) – dostosowane pod indywidualną ścieżkę kariery Uczestnika. W trakcie trwania stażu (3 miesiące) każdy Uczestnik otrzyma 1300,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.
6. Pośrednictwo pracy (100 osób) – Każdy Uczestnik zostanie objęty pośrednictwem pracy, dzięki czemu pozna swój profil zawodowy oraz planowaną ścieżkę rozwoju, wraz z doradcą przygotuje CV oraz list motywacyjny, pozna specyfikę lokalnego rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854 lub wysyłając e-mail: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:

WIELKOPOLSKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O. O.
ul Sieradzka 4c
60-163 Poznań

Aktualizacja 09.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.07.01.02-30-0032/16 pt.: „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

1.Rozeznanie rynku w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” wraz z załącznikami

 

Aktualizacja 19.03.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0032/16”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na usługę szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych

Rozeznanie rynku w ramach projektu „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 983 585,00 zł, wartość dofinansowania z UE 934 405,75 zł