Włączamy się do pracy

 

Program wsparcia

dla wykluczonych społecznie osób niepełnosprawnych

Realizator: Profesja CAZ sp. z o.o.Sp. z o.o.

Partner: Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.06.2018 – 31.12.2019

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Numer wniosku: RPWP.07.01.02-30-0066/17

 

Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, mających miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, poprzez udziału w wsparciu doradczym indywidualnym i grupowym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dzięki realizacji szkoleń kończących się egzaminem zawodowym oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego przez realizację min. 3 miesięcznego płatnego stażu zawodowego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • posiadają status osoby niepełnosprawnej
 • mieszkają na terenie woj. wielkopolskiego
 • mają od 18 do 64 lat
 • posiadają status osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo

Co można zyskać biorąc udział w projekcie?

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

 • doradztwo zawodowe
 • kursy
 • szkolenia
 • staże zawodowe (stypendium stażowe max 997,40 zł netto)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie podczas zajęć

BIURO PROJEKTU

ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań

577 666 854

projekty@grupaprofesja.com

8 + 8 =

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Projekt obejmuje udział 150 osób niepełnosprawnych (85 Kobiet i 65 Mężczyzn),  w tym:
 • 89 os bezrobotnych z 3 profilem
 • 61 osób biernych zawodowo
 • 32 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia
 • 6 POPZ
 • 16 os z niepełnosprawności znaczną, umiarkowaną lub sprzężoną.
W ramach projektu każdy z 150  uczestników otrzyma wsparcie w postaci:
 • indywidualnego treningu kompetencji społecznych (6godz.)
 • indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (3godz.) i pośrednikiem pracy (4 godz.)
 • indywidualnych spotkań z jobcoachem
 • warsztatów grupowych z animacji społecznej (2 dni),
 • kursu zawodowego
 • 3 miesięcznego stażu zawodowego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.
Kwota dofinansowania: 1 356 602,04 zł