Projekty Unijne Zakończone

SZKOLENIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO

Termin realizacji: 01.02.2016 – 30.04.2017| Obszar realizacji: województwo wielkopolskie: miasto Poznań oraz powiat poznański |Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ANGIELSKI I OBSŁUGA KOMPUTERÓW SZANSĄ DLA OSÓB 50+

Termin realizacji: 01.02.2016 – 31.01.2018 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie |Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

JESTEM EUROPEJCZYKIEM – ZNAM JĘZYKI OBCE

Termin realizacji: 01.02.2016 – 31.01.2018 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie |Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO POPRZEZ UDZIAŁ W CERTYFIKOWANYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ECCC

Termin realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2018 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie |Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH

Termin realizacji: 01.07.2016-30.04.2018 | Obszar realizacji: województwo lubuskie |Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

AKADEMIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH

Termin realizacji: 01.07.2016-30.04.2018 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie |Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK II

Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.03.2018 | Obszar realizacji: powiat słupski; gminy Damnica, Główczyce, Dębnica Kaszubska, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, powiat lęborski; gminy Cewice, Nowa Wieś Lęborska |Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 939 679,20 zł

 

BYTÓW – NOWE SZANSE

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Termin realizacji:                                      | Obszar realizacji: województwo pomorskie, powiat bytowskiRekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.12.201| Obszar realizacji: województwo pomorskie: powiat słupski lub miasto SłupskRekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

RAZEM SIĘGAJMY WYŻEJ II

Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.03.2018 | Obszar realizacji: powiat chojnicki, powiat człuchowskiRekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

RAZEM SIĘGAJMY WYŻEJ

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.10.2017 | Obszar realizacji: województwo pomorskie |

Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

NIE ZWLEKAJ, BO NAJLEPSZY CZAS NA DZIAŁANIE JEST TERAZ!

MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI NA RYNKU PRACY

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.05.2018| Obszar realizacji: województwo pomorskie |

Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Numer i nazwa Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

MOGĘ, CHCĘ I NIE OBAWIAM SIĘ PRACOWAĆ! KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIADLA MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BIERNYCH ZAWODOWO, W WIEKU 25-29 LAT.

Termin realizacji: 01.07.2016 – 30.11.2017 | Obszar realizacji: województwo pomorskie |

Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 821 527, 13 zł

 

PROFESJONALNE DORADZTWO PERSONALNE = ZATRUDNIENIE; PROJEKT DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POWIAT: BYTOWSKI, CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI, KWIDZYŃSKI, MALBORSKI I SŁUPSKI

Termin realizacji: 01.10.2016 r. – 31.05.2017 r.| Obszar realizacji: województwo pomorskie, powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski |

Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie: 

Projekt realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7: Włączanie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 399 878,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 329 884,10 zł

POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ – PROGRAM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD KOBIET

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2018 | Obszar realizacji: województwo dolnośląskie, powiaty: wołowski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, jaworski, lwówecki, lubański, złotoryjski, polkowicki, górowski, legnicki| Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYSZKOLIĆ, ZATRUDNIĆ, WZMOCNIĆ I UTRZYMAĆ W ZATRUDNIENIU – KOBIETY 50+

 

Termin realizacji:01.09.2016 – 28.02.2018 | Obszar realizacji: województwo dolnośląskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 1 599 584, 40 zł

MŁODZI W MOBILNOŚCI

 

Termin realizacji: 01.01.2016-31.07.2017 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt realizowany w partnerstwie: Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. (Lider) – Profesja (Partner Krajowy) – Vereins zur sozialen und beruflichen Integration (VSBI) e.V. (Parter Zagraniczny).  Wartość dofinansowania z UE: 1 357 890,64zł

ŚLĄSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI

 

Termin realizacji:01.07.2016 – 30.06.2018 | Obszar realizacji: województwo śląskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nazwa Osi Priorytetowej VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

NOWE HORYZONTY

 

 

Termin realizacji: 01.01.2015 – 31.10.2015 | Obszar realizacji: województwo opolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ECDL PODSTAWĄ W ZINFORMATYZOWANYM ŚWIECIE

Termin realizacji: 01.03.2014 – 30.09.2015 | Obszar realizacji: województwo dolnośląskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

JĘZYK ANGIELSKI – NOWE HORYZONTY

 
 
 
Termin realizacji: 01.03.2014 – 30.09.2015 | Obszar realizacji: województwo dolnośląskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

AKTYWNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PRACA

Termin realizacji: 01.05.2014 – 30.06.2015 | Obszar realizacji: województwo mazowieckie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

18:25 CZAS NA SZKOLENIE, STAŻ I PRACĘ – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA MŁODYCH BEZROBOTNYCH

Termin realizacji: 01.01.2013 – 30.06.2015 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: Zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej oraz realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

FABRYKA MŁODEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin realizacji: 01.11.2013 – 30.04.2015 | Obszar realizacji: województwo pomorskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

SZKOLENIE, STAŻ, PRACA – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

WAZON II – WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH II

Termin realizacji: 01.06.2013 – 31.10.2014 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

PROJEKT WAZON – WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 01.10.2011 – 31.03.2014 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PRZEWIDUJ I REAGUJ – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W SUBREGIONIE PILSKIM

Termin realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012 | Obszar realizacji: województwo wielkopolskie | Rekrutacja: zakończona | Udział w projekcie: Nieodpłatny

Finansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie wielkopolskim.

Finansowanie