Zmiana? Zacznij od siebie!

 

Wsparcie dla Wielkopolski.

Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej.

Realizator: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Partner: Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 20.06.2018 – 30.09.2019

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie

Numer wniosku: RPWP.07.01.02-30-0067/17

 

Celem projekt jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej  w wieku od 18 do 64 lat,  zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego
 • mają od 18 do 64 lat
 • mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

Co można zyskać biorąc udział w projekcie?

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

 • doradztwo zawodowe
 • kursy
 • szkolenia
 • (stypendium szkoleniowe max  500 zł netto)
 • staże zawodowe (stypendium stażowe max 997,40 zł netto)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie podczas zajęć

BIURO PROJEKTU

ul. Sieradzka 4c

60-163 Poznań

690 937 666

projekty-wlkp@fundacja-spoleczna.pl

13 + 4 =

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Projekt obejmuje udział 100 osób niepracujących (67 Kobiet i 33 Mężczyzn),  w tym:

 • 15 os bezrobotnych z 3 profilem

 • 85 os. biernych zawodowo

 • 10 os. niepełnosprawnych

 • 50 os. korzystających z POPŻ

 • 20 os. spełniających przesłankę wielokrotnego wykluczeniA

W ramach projektu każdy z 100 uczestników otrzyma wsparcie indywidualne w postaci spotkań:

 • z doradcą zawodowym (3 godz. )

 • z psychologiem (3 godz.)

oraz wsparcie grupowe

 • trening aktywizacyjno-motywacyjny (2 dni)

 • trening kompetencji i umiejętności (3 dni)

Ponadto:

40 uczestników weźmie udział w warsztatach plastycznych.

50 uczestników zrealizuje przynajmniej jeden kurs zawodowy

50 uczestników skorzysta z indywidualnego  pośrednictwa pracy

60 uczestników zrealizuje 3 mies. staż zawodowy.

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.
Wartość dofinansowania 836 459,50zł.